TRANG ĐIỂM CHUYÊN NGHIỆP
 • Khóa học 12 tuần

 • Học phí: 30.000.000

ĐỌC THÊM
TRANG ĐIỂM NÂNG CAO
 • Khóa học 4 tuần
 • Học phí: 15.000.000
ĐỌC THÊM
TRANG ĐIỂM CÔ DÂU
 • Khóa học 8 tuần
 • Học phí: 20.000.000
ĐỌC THÊM
TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN
 • Khóa học 1 tuần
 • Học phí: 3.000.000
ĐỌC THÊM
CHẢI BỚI, TẠO KIỂU TÓC
 • Khóa học 4 tuần
 • Học phí: 10.000.000
ĐỌC THÊM
VẼ NGHỆ THUẬT HÌNH THỂ
 • Khóa học 4 tuần
 • Học phí: 20.000.000
ĐỌC THÊM
HÓA TRANG NHÂN VẬT
 • Khóa học 5 tuần
 • Học phí: 45.000.000
ĐỌC THÊM
NỐI MI CHUYÊN NGHIỆP
 • Khóa học 4 tuần
 • Học phí: 18.000.000
ĐỌC THÊM

PHIẾU TƯ VẤN

Trang Điểm Chuyên Nghiệp

Trang Điểm Nâng Cao

Trang Điểm Cô Dâu

Trang Điểm Cá Nhân

Hóa Trang Nhân Vật

Vẽ Nghệ Thuật Hình Thể

Chải Bới, Tạo Kiểu Tóc

Trang Điểm Chuyên Nghiệp

Nối Mi Chuyên Nghiệp